• nslide-2
 • nslide-3
 • nslide-4
 • nslide-1

НОВИНИ

Обява за провеждане на конкурс за независими външни експерти-оценители

 • Публикувано

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Д... [ Подробно ]

Проведе се редовно годишно заседание на Общото събрание

 • Публикувано

На 27.01.2017г. 0т 13.00 часа Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ проведе редовно годишно заседание.  Общото събрание разгледа и прие на годишен доклад за изпълнението на СВОМР през 2016г. и прие бюджета на сдружениет... [ Подробно ]

Покана за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание

 • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на Общото събрание, което ще се проведе във петък на 27 януари 2017г. от 13:00 часа в сградата... [ Подробно ]

МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

 • Публикувано

СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Аксаково за  прилагане на подмярка 19.2 „Прила... [ Подробно ]

Общото събрание одобри проекта на Стратегия за ВОМР

 • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково проведе на 20.05.2016г. заседание на своя Колективен върховен орган – Общото събрание. Членовете на Общото събрание разгледаха и одобриха окончателния проект на Стратегията за ВОМР за новия програмен период 2014 &ndas... [ Подробно ]

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и в гр. Девня

 • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково приключи дейностите в изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“... [ Подробно ]

Покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание

 • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе в петък на 20 май 2016г. от 13:00 часа в сградата на Детски... [ Подробно ]

Проведено бе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за ВОМР

 • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ проведе три обществени обсъждания във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР з... [ Подробно ]

Всички новини
flayer 01
iso 27001