• nslide-2
  • nslide-3
  • nslide-4
  • nslide-1

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО
„МИГ Девня-Аксаково” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на Министерство на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. 
Сдружението представлява форма на публично-частно партньорство със задължително участие на общините Девня и Аксаково, съгласно решения на Общинските съвети, представители на бизнеса и неправителствения сектор. Сдружението се управлява от Управителен съвет състоящ се от 9 члена, а се представлява от Председателят на Управителния съвет. Участието на публичните власти в управителните органи на МИГ е 49%. Председател на Сдружението е Свилен Шитов – Кмет на Община Девня, a Заместник председател е кметът на Община Аксаково –  инж. Атанас Стоилов.
В края на 2011 год. проектът на Стратегия за местно развитие на общините Девня и Аксаково е одобрен и е сключен тристранен Договор № РД50-148/13.10.2011г. между  Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд земеделие и МИГ „Девня- Аксаково“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие и по мярка „Управление на местни инициативни групи (МИГ), придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия на местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекти към Стратегията за местно развитие, е в размер на 3 059 993,82 лева – средства предназначени за финансиране на проекти на бизнеса, общините и неправителствения сектор по мерки от ПРСР 2007 - 2013. Предоставената безвъзмездна финансова помощ за „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност”, е в размер на 739 124,06 лв. – равномерно разпределена до 2015г.
При изпълнение на стратегията за местно развитие, „МИГ Девня Аксаково” осъществява дейност, насочена към развитието на селските райони в общините Девня и Аксаково чрез:  консултиране разработването на проекти, както и тяхното техническо изпълнение; изготвяне на анализи за състоянието на различните обществени сфери; организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други. Сдружението действа, като местна изпълнителна агенция на територията на двете общини, която класира, одобрява и мониторира проекти, постъпили за финансиране от потенциални бенефициенти и свързани с изпълнението на Стратегията за местно развитие.
Във връзка със стартирането на програмен период 2014 - 2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  /ЕЗФРСР/. Заявлението бе одобрено, в следствие на което се сключи Договор №РД 50-206/07.12.2015г. за изпълнение на подготвителната мярка.
В резултат на изпълнените дейности по подготвителната мярка, МИГ „Девня – Аксаково“ подаде Заявление за одобрение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Със Заповед №РД09-720/26.09.2016г. на Министъра на земеделието и храните, МИГ Девня – Аксаково получи одобрение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през програмен период 2014 – 2020г.
Към настоящия момент МИГ „Девня – Аксаково“ има подписано Споразумение №РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, предстои изпълнение на заложените в стратегията дейности.
Целите, приоритетите и мерките, които са заложени в стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са подбрани и формулирани с цел насърчаване на иновациите, конкурентоспособността на стопанските сектори, осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси,  постигане на балансирано териториално развитие на икономиката и общностите в селският райони, както и към създаване и поддържане на заетост.
Във връзка с изпълнение на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие ще бъдат финансирани проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., финансирана от Европейския социален фонд.