Документи по процедура на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение на проект;
3.1. Документи към условия за изпълнение на проект.
4. Заповед за назначаване на КППП
5. Вестник Аксаково днес

6. Вестник общински вести
7. Констативни протоколи

Документи по процедура на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“:
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условия за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение на проект;
3.1 Документи към Условия за изпълнение на проект.
4. Заповед за назначаване на КППП
5. Вестник Аксаково днес
6. Вестник общински вести
7. Констативни протоколи