Деветнадесета покана

 Документи по процедура за подбор на проектни предложения:   BG06RDNP001-19.746  МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение;
4.Констативни протоколи;
5. Вестник "Аксаково днес";
6. Вестник "Общински вести".