ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА (ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО), СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013...

Документ за сваляне

Помощ?