Информация за одобрени проекти по втора покана за кандидатстване към СМР на МИГ Девня - Аксаково