Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”