Договор за функционирането на Европейския съюз


Регламент 1998/2006
относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ

Регламент 1303/2013
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета


Регламент 1305/2013
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета


Регламент 1407/2013
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis


Регламент 702/2014
относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на регламент (ЕС) 1857/2006 на Комисията


Регламент 808/2014
за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)


Регламент 821/2014
за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни


Насоки на Европейския съюз
за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. (2014/C 204/01)