СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Аксаково за  прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии  „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията  за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 6 363 000, 00 лева  предоставен от:
- Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 в размер до 2 933 000 лева от които:
2 493 050  лв. финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
439 950  лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
- Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в размер до 1 950 000 лева от които:
1 657 000  лв. финансирани от Европейския фонд за регионално развитие;
292 500 лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер до 1 480 000 лева от които:
1 258 000 лв. финансирани от Европейския социален фонд;
222 000 лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
Успешната реализация на Стратегията „Водено от общностите местно развитие“ на територията на общините Девня и Аксаково ще окаже положително влияние в развитието на общата територия, както и в решаването на конкретни проблеми на целевите групи, предмет на въздействие чрез инструментариума на Стратегията за ВОМР. В резултат на изпълнението на заложените цели ще бъдат финансирани проекти на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти, които се вписват в приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Постигане устойчиво развитие на района и подобряване качеството на живот, чрез активизиране на собствения потенциал“ ще бъде постигната с реализацията на следните приоритети:
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от инвестиции за повишаване на капацитета на микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП), насърчаване на иновационната активност, подобрява-не на достъпа до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес на територията.
Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и по-добряване жизнената и бизнес средата. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от устойчива и качествена заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.
Изпълнението на проекти по мерките заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще доведе до интегрирано териториално развитие на населените места на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.