Новини

На 26.04.2012 се проведе Общо събрание на СНЦ МИГ Девня - Аксаково

На 26.04.2012г. /четвъртък/ от 15:00ч. в зала Ритуална на Община Девня се проведе годишно Общо събрание на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”. На събранието присъстваха 68 члена на Сдружението. Събирането бе открито от Председателя на Управителния съвет и Кмет на община Девня г-н Атанас Кузев,  по чието предложение, след гласуване бе избрана за Председател на заседанието на Общото събрание г-жа Ели Иванова, член на Сдружението и зам. Кмет на община Девня.

След приемане на Дневния ред, предварително оповестен на интернет страниците на Сдружението и на общините Девня и Аксаково, и публикуван във вестник „Черно море”, както и в персоналните покани, връчени лично или изпратени по пощата от оперативния екип до всички 116 членове, бяха приети: Годишният одиторски доклад за 2011г.; Доклад на Контролния съвет за дейността на Сдружението за 2011г.; Доклад на Председателя на УС за дейността на Сдружението за 2011г.; Одобрен от УС бюджет за дейността на Сдружението за 2012г. и размера на годишния членски внос, който остана непроменен.

Информация за дейността на Сдружението можете да откриете в интернет на адрес www.migda.org или в офиса на Сдружението, находящ се в сградата на община Девня, етаж 2, стая №7.