Новини

Обява за промяна на датата на Общото събрание

ОБЯВА

Управителния съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ уведомява своите членове, че поради извънредно възникнали обстоятелства отлага датата на провеждане на ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението с 1 /една/ седмица.

Събранието ще се проведе на 22.02.2013г. /петък/ от 14:00ч. в сградата на община Девня, зала „Ритуална“, при същия дневен ред и покана публикувана на 16.01.2013г. във вестник „Народно дело“ и на интернет страницата на Сдружението.

 

                                                                                                          от Управителния съвет

на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на «Програма за развитие на селските райони 2007-2013», съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО", и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.