Новини

Покана за свикване на общо събрание

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“,

Управителния съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ на основание чл.24 ал.1 от Устава на Сдружението отправя покана към всички свои членове за годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 22 февруари 2013г. от 14:00 часа в сградата на община Девня – зала „Ритуална“, находяща се на адрес: бул. „Съединение“ №78, при следния дневен ред:

1.      Отчет на дейността на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ – в т.ч. годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие и финансов отчет;

2.      Приемане на доклад на независим одитор за 2012г.;

3.      Приемане на планирани дейности и разходи по мярка 4.3.1. – „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност“ за 2013г. и упълномощаване УС на Сдружението за актуализирането им в случай на корекции от страна на управляващия орган;

4.      Приемане на бюджет за 2013г., на база приходи от членски внос и други източници на финансиране и упълномощаване УС на Сдружението за актуализирането им при настъпване на нови обстоятелства;

5.      Приемане на индикативна годишна работна програма за прием на заявления за финансиране към СМР на „МИГ Девня-Аксаково“ и индикативен график за 2013г. и упълномощаване на УС на Сдружението за актуализирането им;

6.      Други.

Регистрацията на участниците е на 22 февруари 2013г. от 13:00 до 14:00 часа в зала „Ритуална“ на община Девня.

 

От УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

На СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на «Програма за развитие на селските райони 2007-2013», съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО", и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.