Новини

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково за проекти свързани с подобряване качеството на живот в селските райони.
Безвъзмездната финансова помощ е предоставена от Европейският съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бъдещите дейности ще дадат възможност на местните общности да разнообразят и укрепнат местната икономика, да спечелят по-добър достъп до услуги и да подобрят околната среда.
Предварително одобрена безвъзмездна финансова помощ за проекти към Стратегията за местно развитие е 3 059 993,82 лева.
Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия е в размер на 739 124,06 лева.