Новини

Прессъобщение

СНЦ МИГ ДЕВНЯ–АКСАКОВО има удоволствието да Ви покани на изложение "Произведено на територията на МИГ "Девня - Аксаково" - територия на традиции, културно и природно наследство".
Провеждането на изложението е елемент от реализацията на стратегията за местно развитие. Насочено е към производители на местни стоки и услуги и цели тяхното популяризиране и представяне на продукцията им пред граждани и фирми, представители на туристическия бранш и търговци. Перманентното провеждане на изложението е насочено към утвърждаването му като местна традиция. 
Изложението ще се проведе от 27 август до 1 септември 2014г. в двора на Общинска служба „Земеделие и гори“. Мястото се намира в центъра на гр. Аксаково, до сградата на общинска администрация и спирката на автобус 409.
Пресконференцията за медийно отразяване на събитието ще се състои на  28.08.2014г. от 11 часа в залата на Общински детски комплекс в община Аксаково.
Сдружение „МИГ Девня-Аксаково“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
В изпълнение на тристранен Договор №РД50-148/13.10.2011 г., сключен между Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и СНЦ „МИГ Девня-Аксаково, сдружението реализира стратегия за местно развитие на територията на двете общини – Девня и Аксаково.
Основната цел, заложена в СМР е:
Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, природното и културното наследство
Стратегически цели:
 • Подпомагане социалното развитие, чрез повишаване качеството на живот (връзка с околната среда, стил на селски живот, пейзаж, културен контекст,  и др.);
 • Създаване на добавена стойност в територията, като се разширят и интензифицират контактите с икономиката на областния град и близките курорти;
  • Намаляване на разходите за достъп до пазара, посредством интегрирането между инициативи на предприятия чрез съответната подкрепа (инфраструктури за услугите);
  • Повишаване стойността на продукти и услуги в отношението качество-околна среда-здраве;
  • Рационализиране на процедурите и интегриране на планиранията
  • Публично-частни услуги, за да се улеснят процесите за свързване
 • Разширяване на мрежите за териториално интегриране (курортна територия - селска територия на МИГ Девня - Аксаково; селска територия на МИГ Девня - Аксаково - градска територия)
  • Интегриране на дейностите между различни сектори (вериги за конкуриране)
Основни приоритети:
1. Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските продукти.
2. Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на природните ресурси.
3.Подобряване качеството на живот и разнообразяване възможностите за заетост
Мерки по първи приоритет:
 • 121. Модернизиране на земеделските стопанства
 • 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Мерки по втори приоритет:
 • 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи
Мерки по трети приоритет:
 • 311. Разнообразяване към неземеделски дейности
 • 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
 • 313. Насърчаване на туристическите дейности
 • 321. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
 • 322. Обновяване и развитие на населените места
Други мерки:
 • 4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество
 • 4.3.1. Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия
 
Финансовите параметри на изпълнението на Стратегията за местно развитие към 01.07.2014г са следните:
Общ размер на разходите:                                                        - 4 431 792,34 лв.
Одобрен размер на финансовото подпомагане:                - 2 994 691,85 лв.
Договорени средства за финансово подпомагане:             - 2 780 556,81 лв.
Изпълнени проекти:                                                                  -    213 682,34 лв.
 
Справка за финансовите параметри на проектите и тяхното изпълнение:
 

по ред
Номер на договора и дата Код на мярката Име на бенефициента Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв. Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв Процент на субсидията по проекта, % Одобрен размер на субсидията, ДФЗ, лв Етап на проекта
1 3 4 6 7 8 9 10 14
1 37/1/1210243 121 ЗК "Съединение" 267 185,94 258 325,46 40 103 330,18 изпълнен
25.7.2013 г.
2 37/1/1210246 121 ЕТ "Валтамар - Васил Василев" 252 810,41 252 810,41 40 101 124,17 изпълнен
13.12.2013 г.
3 37/3/3120245 312 "Трейдсток" ООД 303 730,00 303 730,00 70 212 611,00 подписан договор
10.5.2014 г.
4 37/3/3120244 312 ЕT "Вая турс - Станимира Янчева" 379 360,00 372 078,00 70 260 454,60 подписан договор
13.12.2013 г.
5 37/3/3220228 322 Община Аксаково 234 629,12 188 449,07 100 188 449,07 подписан договор
17.12.2013 г.
6 37/1/1210414 121 ЗК "Бъдеще" 23 070,00 23 070,00 40 9 228,00 изпълнен
04.10.2013 г.
7 37/1/3120413 312 "Къща за гости "Марциана"" ЕООД 388 733,80 384 319,71 70 269 023,78 подписан договор
07.1.2014 г.
8 37/3/3120391 312 "Ню Травел Тур" ООД 29 430,36 24 430,36 70 17 101,25 подписан договор
19.2.2014 г.
9 37/3/3120418 312 ЕТ"Георги Георгиев-Финпро" 72 854,67 72 854,67 70 50 998,27 заявка за окончателно плащане
18.12.2013 г.
10 37/3/3120388 312 ET "Аврамова - Марияна Аврамова" 390 161,93 390 161,93 70 273 113,35 подписан договор
20.12.2013 г.
11 37/3/3130389 313 Община Аксаково 202 992,02 165 928,84 100 165 928,84 подписан договор
15.10.2013 г.
12 37/3/3120733 312 "Ат спорт" ООД 98 175,10 98 175,10 70 68 722,57 одобрен проект от ДФЗ
 
13 37/3/1230728 123 "Винарска изба-Варна" ЕООД 287 860,59 287 860,59 54,5 143 930,32 подписан договор
 
14 37/3/1210735 121 ЕТ''Боян Ангелов Бончев 265 990,00 265 990,00 40 106 396,00 подписан договор
 
15 37/3/1210731 311 "Аси 10" ЕООД 97 752,36 97 752,36 70 66 943,83 одобрен проект от ДФЗ
 
16 37/3/3110729 311 ЕТ"Антолина-Цветелина Георгиева" 97 752,36 97 752,36 70 66 943,84 одобрен проект от ДФЗ
 
17 37/3/3210770 321 НЧ "Самообразование 2006" 97 791,50 97 791,50 100 91 708,46 подписан договор
 
18 37/2/2230778 223 Община Девня 129 920,16 129 920,16 100 129 920,15 подписан договор
27.12.2013 г.
19 37/3/3220864 322 Община Аксаково 195 640,95 195 640,95 100 187 728,63 подписан договор
 
20 37/2/2230773 223 Община Аксаково 124 206,10 113 140,96 100 113 140,96 подписан договор
27.12.2013 г.
21 37/1/1210815 121 "Желев Агро" ЕООД 59 900,00 59 900,00 40 23 960,00 заявка за окончателно плащане
29.5.2014 г.
22 37/1/1210814 121 Мартин Илиев Иванов 28 220,00 28 220,00 40 11 288,00 подписан договор
28.5.2014 г.
23 37/3/1230840 123 "Хранинвест" ЕООД 125 673,32 125 673,32 60 75 403,99 подписан договор
 
24 37/2/2230841 223 Община Аксаково 36 288,40 32 932,49 100 32 932,49 подписан договор
27.12.2014 г.
25 37/3/3130837 313  Община Аксаково 225 199,51 225 199,51 100 212 785,30 подписан договор
 
26 37/1/3121266 312 Профилстил Комфорт ЕООД 16 464,00 16 464,00 70 11 524,80 одобрен проект от ДФЗ
 
 
 
Приложение: Програма на изложението

Документ за сваляне

Помощ?