Новини

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня-Аксаково набира кандидати за длъжност: „Експерт по прилагане на стратегия за местно развитие“

Кандидата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 

 1. Завършено висше образование –за предпочитане Икономическа специалност-Маркетинг, Аграрна икономика.
 2. Компютърна грамотност (Кандидатът да може да борави отлично с Excel, Word и Internet.)
 3. Професионален опит минимум 3 години, от които минимум 1 на подобна позиция.
 4. Да познава добре изискванията и процедурите за финансиране по ПРСР 2007-2013, подхода Лидер, оперативни програми на национално ниво и регламенти на ЕС за този и за следващия програмен период, практики и процедури на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 5. Да може да работи на гъвкаво работно време
 6. Да има възможност да участва в обучения и работни срещи в рамките на не нормирано работно време на територията на  Девня - Аксаково и извън нея.
 7. Да владее английски език.

Специфични изисквания:

 1. Опит по разработване, управление и изпълнение на проекти по Европейски фондове.
 2. Да познава бизнес планирането и разработването на бизнес-планове.
 3. Да познава ЗОП и процедури по ЗОП.
 4. Познание по маркетинг на територията.

Месторабота: гр.Девня

Основни задължения:

 1. Да информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциални кандидати и мониторира изпълнението им.
 2. Да осъществява консултации и подготовка на проекти към ПРСР,  други програми на ЕС и други донорски организации.
 3. Експертът по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие е пряко свързана с подпомагане работата на изпълнителния директор (ИД) на Местната инициативна група (МИГ). Експертът по прилагане на дейностите по СМР координира целия процес по избор на проекти, следи за качественото изпълнение на проектите. Успоредно с това експертът трябва да познава в детайли СМР, за да може да предоставя качествени и обективни консултации на бъдещи бенефициенти. Като конкретните му правомощия се определят с договора за наемане и утвърдена длъжностна характеристика. Длъжността експерт  по СМР е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Ако отговаряте на обявените изисквания и имате мотивация за развитие, ще очакваме Вашата автобиография, копие на диплома/и и документи доказващи професионален опит на адрес гр. Девня, бул. Съединение 78, СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ или на email: mig_da@abv.bg в срок до 16:30 на 24.03.2014г.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. Събеседването ще се проведе по регламентите,  ПРСР, стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“.