Новини

Покана за Годишно отчетно общо събрание

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Годишно отчетно общо събрание, което ще се проведе на 20 февруари 2015г. от 14:00 часа в сградата на община Девня – зала „Ритуална“, находяща се на адрес: гр. Девня, бул. „Съединение“ №78, при следния
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1. Отчет на дейността на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ – в т.ч. годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за 2014 г., доклад за дейности и разходи по мярка 4.3.1. – „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност“ и финансов отчет за 2014 г.;
2. Приемане на Доклад на независим одитор за 2014г.;
3. Приемане на Доклад на КС за 2014г.
4. Приемане изпълнението на бюджет за 2014 г., на база приходи от членски внос и други източници.
5. Други.
 
 
Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр.Девня, бул.Съединение“ №78 ет.2, всеки работен ден от 8 до 17 часа.
 
Регистрацията на участниците започва на 20 февруари 2015г. от 13:00 в зала „Ритуална“ на Община Девня.
 
 
 
 
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ