Новини

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня-Аксаково набира кандидати за длъжност: счетоводител

Кандидата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 

 1. Завършено висше образование 
 2. Компютърна грамотност (работа със специализиран счетоводен софтуер‘)
 3. Минимален професионален опит на подобна позиция три години.

Специфични изисквания:

 1. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризация и отразяване на резултатите от тях..
 2. Подписва заедно с Изпълнителния директор всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за Сдружение МИГ „Девня-Аксаково“, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания.
 3. Ръководи и организира счетоводната отчетност, чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички операции.
 4. Съхранява оригиналните финансови и счетоводни документи на Сдружението.
 5. Изготвя специализирани доклади, справки, а също така и предоставя допълнителни документи и информация, необходими на Изпълнителния директор, Управителния съвет, Общото събрание и/или Управляващия орган на ПРСР за обективна оценка на Сдружението.
 6. Води аналитична счетоводна дейност, която позволява проследяване на всички операции по дейности и разходи извършени от Сдружението.
 7. Организира разработването на разчетите за разходването на средствата за работните заплати и хонорари общо за Сдружението по структурни звена.
 8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Месторабота: гр.Девня

 Ако отговаряте на обявените изисквания и имате мотивация за развитие, ще очакваме Вашата автобиография, копие на диплома/и и документи доказващи професионален опит на адрес гр. Девня, бул. Съединение 78, СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ или на email: mig_da@abv.bg в срок до 12:30 на 16.03.2015г.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. Събеседването ще се проведе по регламентите,  ПРСР, стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“, Наредба 23 от ПРСР.

Председател УС:
/Свилен Шитов/