Новини

Общото събрание одобри проекта на Стратегия за ВОМР

МИГ Девня – Аксаково проведе на 20.05.2016г. заседание на своя Колективен върховен орган – Общото събрание.

Членовете на Общото събрание разгледаха и одобриха окончателния проект на Стратегията за ВОМР за новия програмен период 2014 – 2020г.

Общото събрание взе решение за кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и възложи на Управителния съвет да внесе необходимите документи за кандидатстване по отворената покана за прием на заявления съгласно заповед № РД 09 – 956 от 29.12.2015г. на Министъра на земеделието и храните.

Екипът информира Общото събрание за изпълнението на дейностите по Договор № РД 50-206/07.12.2015г. по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“.