Новини

Покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе в петък на 20 май 2016г. от 13:00 часа в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния

ДНЕВЕН РЕД:
  1. Приемане на решение за одобряване на изготвената Стратегия за ВОМР.
  2. Актуализиране състава на УС.
  3. Други.

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев“ №58 Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.

Регистрацията на участниците започва на 20 май 2016г. от 12:00 в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).

От Управителния съвет