Новини

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и в гр. Девня

МИГ Девня – Аксаково приключи дейностите в изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“.

Осъществени бяха последните две информационни конференции, проведени на 12.05.2016г в гр. Аксаково и на 13.05.2016г. в гр. Девня.

Пред 104 представители на местната общност бе представена информация за изпълнението на дейностите свързани с подготовката и изготвянето на проекта за Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на МИГ Девня Аксаково.
Екипът представи пред местната общност и окончателния проект на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г., отразяващ последните корекции, извършени след общественото обсъждане на проекта.

Предстои заседание на Общото събрание на МИГ Девня – Аксаково, на което ще се разгледа и одобри окончателния проект на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г.