Новини

Проведено бе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за ВОМР

МИГ “Девня – Аксаково“ проведе три обществени обсъждания във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.

Приключи и втората информационна кампания. Кампанията имаше за цел да запознае местната общност с изготвения проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие. В хода на кампанията бяха разпространени информационни материали във всички населени места от територията на МИГ-а като предварителна подготовка за публичното обсъждане на проекта за Стратегия.

След запознаване на местната общност с проекта за Стратегия са осъществени три срещи за публично обсъждане на проекта. Срещите се проведоха в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и гр. Девня. Представителите на местната общност имаха поредната възможност да изразят своето мнение по заложеното в Стратегията и да направят своите предложения.

Предстои осъществяването на две информационни конференции в гр. Девня и гр. Аксаково, с които приключват подготвителните дейности по Договор № РД 50-206/07.12.2015г.

Информационните конференции ще се проведат в гр. Аксаково на 12.05.2016г. в залата на „Детски център“ от 10,00 часа. и в гр. Девня на 13.05.2016г. в „Ритуална зала“ от 10,00 часа. Регистрацията на участниците и на двете срещи започва в 9,30 часа.