Новини

МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР


СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Аксаково за  прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии  „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията  за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 6 363 000, 00 лева  предоставен от:
- Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 в размер до 2 933 000 лева от които:
2 493 050  лв. финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
439 950  лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
- Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в размер до 1 950 000 лева от които:
1 657 000  лв. финансирани от Европейския фонд за регионално развитие;
292 500 лв. съфинансирани от бюджета на Република България.
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер до 1 480 000 лева от които:
1 258 000 лв. финансирани от Европейския социален фонд;
222 000 лв. съфинансирани от бюджета на Република България.