Новини

Проведени са двудневни обучения за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и на 23-24ноември 2017г. в гр. Девня

На 21–22 ноември 2017г. в град Аксаково и на 23-24 ноември 2017г. в град Девня бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ на тема: „Прилагане на Стратегията за ВОМР  на  „МИГ Девня - Аксаково“. Роля и функции на местните лидери при прилагането на стратегията.“

Представители на различни заинтересовани страни от местната общност бяха запознати с възможностите за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, както и  по какъв начин биха били полезни в процеса на популяризиране и изпълнение на заложените дейности в Стратегията за ВОМР в ролята им на местни лидери.

В обученията взеха участие представители на местния бизнес,  земеделски стопани,  местни сдружения с нестопанска цел, представители на културни и образователни институции и други.