Новини

Проведени са двудневни обучения за местни лидери на 27-28 ноември 2017г. в гр. Аксаково и на 29-30 ноември 2017г. в гр. Девня

На 27– 28 ноември 2017г. в град Аксаково и на 29-30 ноември 2017г. в град Девня бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ на тема: „Проектен цикъл. Финансиране на проектни предложения чрез СВОМР на МИГ „Девня- Аксаково“.

Представители на различни заинтересовани страни от местната общност бяха запознати подробно с правилата и изискванията за подготовката, кандидатстването и изпълнението на проектни предложения към многофондовата Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“. Очакваните резултати са знанията получени от местните лидери участвали в обучението, да бъдат предадени на местната общност и на всички заинтересовани  страни, като целта е насърчаване на предприемаческата им активност, чрез запознаване с възможностите за финансиране чрез мерките по СВОМР.

В обученията взеха участие представители на местния бизнес, земеделски стопани,  местни сдружения с нестопанска цел, представители на културни и образователни институции и други.