Новини

МИГ "Девня-Аксаково" участва в двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”

На 18 и 19 декември 2017г. в Комплекс „Гранд Хотел Поморие“, гр. Поморие, МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”, организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите.
На срещата присъстваха представители на УО на ПРСР – Министерство на земеделието, храните и горите, на Държавен фонд „Земеделие“, на Централно координационно звено, на УО на ОПРЧР и УО на ОПИК.
Дискутирани бяха важни теми свързани с предизвикателствата, пред които са изправени местните инициативни групи при осигуряване на финансово си обезпечение  и  при осъществяването на прием на проектни предложения.