Новини

Проведено е обучение за екипа и КВО в гр. Аксаково

На 19 и на 20 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  бe проведенo двудневно обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие на тема "Придобиване на умения и създаване на капацитет за ефективно управление на стратегия за ВОМР на МИГ Девня – Аксаково"

Срещите бяха организирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г. В обучението се включиха 12 участници, членове на екипа и членовете на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.