Новини

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

На 30 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 31 октомври 2017г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха проведени еднодневни конференции на тема: „Осъществени и предстоящи за изпълнение дейности по прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.

Конференциите бяха организирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г.

Участниците в конференциите бяха запознати със Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Детайлно бяха представени фондовете финансиращи СВОМР и мерките които ще финансират.

Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план за Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е 6 363 000 лева. Стратегията за „Водено от общностите местно развитие получи подкрепа от:

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. в размер на 2 933 000 лева
  • Финансиране от ЕЗФРСР 2 639 700 лева
  • Национално съфинансиране 293 300 лева
Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. в размер на 1 950 000 лева
  • Финансиране от ЕФРР 1 657 500 лева
  • Национално съфинансиране 292 500 лева
Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в размер на 1 480 000 лева
  • Финансиране от ЕФРР 1 258 000 лева
  • Национално съфинансиране 222 000 лева

Пред присъстващите бяха представени и извършените от МИГ „Девня – Аксаково“ дейности от сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016г. до настоящия момент, както и предстоящите дейности във връзка с реализиране на стратегията.