Новини

Покана за участие в обучение за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и 23-24 ноември 2017г. в гр. Девня

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира две двудневни обучения за местни лидери на тема: „Прилагане на Стратегията за ВОМР на „МИГ Девня - Аксаково“. Роля и функции на местните лидери при прилагането на стратегиятана територията на община Аксаково и община Девня, както следва:

  • 21-22 ноември 2017г. от 10.00ч. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6;

  • 23-24 ноември 2017г. от 10.00ч. в Община Девня – Ритуална зала, бул. „Съединение“ №78.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ кани представители на заинтересованите страни, както и други представители на местната общност за участие в организираното обучение.