Новини

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 19.01.2018 година 13.00 часа в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния
                                                                                                          ДНЕВЕН РЕД:
  1. Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня Аксаково“.
  2. Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стретегия на водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 " Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общостите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МИГ "Девня  Аксаково" за 2017 година.

  3. Разглеждане и приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2017 година.
  4. Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2017 година.
  5. Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2018 година .
Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. Г. Петлешев“ №58 Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Регистрацията на участниците започва на 19.01.2018 година 12.00 часа в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ