Новини

Проведе се редовно годишно заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково"

На 19.01.2018г. от 13.00 часа,  в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  се проведе редовно годишно заседание  на Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково .

В рамките на дневния ред бяха разгледани и одобрени годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” и дейността на Управителният съвет за 2017г. и годишния счетоводен отчет на сдружението за 2017г.

Членовете на общото събрание разгледаха и приеха също, бюджета на сдружението за 2018 година, годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2017 година и  годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2017 година.

Взето беше решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня – Аксаково“.

В работата на общото събрание, взеха участие 23 от общо 41 членове на сдружението. Общото събрание приключи своята работа в 15.30 часа.