Новини

Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 17.01.2018г. на ел. адрес: mig_da@abv.bg

Проект за изменение на СВОМР