Новини

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.
На 09 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково".
По процедурата не са постъпили проектни предложения.
Остатъчния финансов ресурс за прием на проектни предложения по втори краен срок на процедурата е на стойност 100 000 лева.
Вторият краен срок за прием на проектни предложения изтича в 17.00 часа на 14.01.2019 година.