Новини

Покана за участие в конференции

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира две еднодневни конференции, както следва:
  • 18 декември 2018г. от 11.00 ч. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6;
  • 20 декември 2018г. от 10.00 ч. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня, бул. „Съединение“ №78.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни, както и медиите да участват в провеждането на еднодневните конференции.