Новини

Проект за изменение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 23.04.2018г. на ел. адрес: mig_da@abv.bg.

Проект за изменение на СВОМР