Новини

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

На 18 декември 2018г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в  гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 20 декември 2018г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха проведени еднодневни конференции на тема: „Осъществени и предстоящи за изпълнение дейности по прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Конференциите бяха организирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г.
Участниците в конференциите бяха запознати с извършените от екипа на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ дейности през 2018г.  в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Девня – Аксаково“. Пред присъстващите бяха представени мерките по които са осъществени приеми през 2018г., постъпилите  и одобрени от МИГ „Девня- Аксаково“ проектни предложения. С цел с цел подпомагане на желаещите да подготвят и реализират проект на територията на МИГ-а са проведени шест еднодневни обучения и две еднодневни срещи/мероприятия, изготвени и разпространени са информационни материали. Представен бе и индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ Девня – Аксаково“ през 2019г.