Новини

Oдобрена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на МИГ „Девня – Аксаково“.

Със Заповед № 03-РД/2095 от 18.06.2019 г. и Заповед № 03-РД/3090 от 31.07.2019 г. е одобрена като законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на МИГ „Девня – Аксаково“.
Във връзка с проведените две оценителни сесии по одобрената процедура са подписани два договора с които е предоставена БФП за „Изграждане на административна сграда - кметство с читалище в с. Доброглед, община Аксаково“ и „Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня“.