Новини

Обява за прием на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

ДНЕС 03.10.2019 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
 
ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
Мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата", финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. са:
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансова помощ по мярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" са следните разходи:
4.1 Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
4.2. Закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг.
4.3. 
Придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4.4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

4.5. Разходите по т. 4.4 свързани с консултации, попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надвишават 5% от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.
5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Начална дата за прием на проектните предложения: 03.10.2019г.
Краен срок за подаване на проекните предложения 06.11.2019г., 23.59 часа
В рамките на определеният срокок за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не подлежи на оценка.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)
Национално съфинансиране
(сума/процент)
(100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева
Бюджетът по настоящата процедура за подбор на проектни предложения е в съответствие с одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“
Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за подбор на проекти в изпълнение на СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ ще бъде с два срока за кандидатстване в зависимост от остатъчния финансов ресурс след проведените два приема.
Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: 100 000 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 000 евро(5867,40 лева).
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро (391 160,00 лева).
Интензитетът на финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ е в размер на 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ, в случай че проектното предложение не генерира нетни приходи  е 3 000 евро  (5 867,40 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ, в случай че проектното предложение генерира нетни приходи  е 2 250 евро (4 400,55 лева).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ предоставена по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" е 100 000,00 лева, съгласно одобрения Финансов план към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
Важно: Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ за проекти, които генерират приходи се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
Критерии за оценка Брой точки
1.Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие
60
1.1.  до 500 жители 20
1.2. от 501 до 2000 жители 40
1.3.  от 2001 до 5000 жители 50
1.4.  над 5 000 жители 60
2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта;
20
2.1 Проекти с обекти с културна значимост 10
2.2 Проекти с обекти с обществена значимост 10
3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.
20
Общо брой точки 100
9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://www.migda.org и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от Европейските и структурни  и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.
9. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg