Новини

Процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - втори прием

На 24.09.2019г. в 17.00 часа приключи първият краен срок за подаване на проектни предложения по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
Няма постъпили проектни предложения в срока по първи прием.
Бюджетът по подмярката в размер от 170000,00 лева остава наличен в пълен размер за втория прием по процедурата. Срокът по втори прием изтича на 10.12.2019г. в 17.00 часа.