Новини

Публично обсъждане на мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.


На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1.1.1 „„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 
Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 01.01.2020г. на електронни адреси: mig_da@abv.bg  и  https://eumis2020.government.bg/

Проект на документи:
1. Обява
2. Условия за кандидатстване
2.1.  Приложения към Условия за кандидатстване
3. Условия за изпълнение
3.1. Приложения към Условия за изпълнение