Новини

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“

 „МИГ „Девня - Аксаково“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“.
Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта.“ от ОП РЧР.
Целите на процедурата са:
  • Увеличаване броя на младежите на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности;
  • Увеличаване броя младежите на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен, придобили нови знания и умения и включени в заетост.
Общият бюджет на процедурата е 485 147,81 лв.
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Девня-Аксаково“.
Допустимите кандидати  по процедурата са: работодатели;
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
  2. Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;
  3. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице;
  4. Осигуряване на заетост на обучените по проекта лица от целевата група по ПК/КК, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване), след регистрация като безработно лице – задължителна дейност;
  5. Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна икономическа дейност и предприемачество;
  6. Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://migda.org
 
Краен срок за кандидатстване: 20.04.2020 г. 17.00 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg