Новини

Публично обсъждане по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково".
 
Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 20.04.2020г на електронния адрес: mig_da@abv.bg.
 

Проект на документи:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи към Условия за кандидатстване

4. Условия за изпълнение

5. Документи към Условия за изпълнение