Новини

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО “ 2014-2020 г. - BG16RFOP002-2.021-0001-C01

Приключи изпълнението на проект: „Модернизиране на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експорта на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, чрез закупуване на ново оборудване в база с. Слънчево“, по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. По проекта е доставена, инсталирана, тествана и въведена в експлоатация Мостова режеща машина с ЦПУ – 1 брой.  Разработена е и  е внедрена интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в производствената база на предприятието.
Получената  безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 218 655,00 лв