Новини

ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО “ 2014-2020 г. - BG16RFOP002-2.021-0002-C01

Приключи изпълнението на проект: „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“. По проекта е доставен и въведен в експлоатация на Струг с цифрово програмно управление. Разработена е и е въведена базирана на ИКТ система за управление на бизнес процесите в НОРД АД.
Получената  безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 242 259,75 лв.