Новини

Публично обсъждане, относно интерес от страна на кандидати за участие в процедура за подбор на проектни предложения по мярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“

Във връзка с получен отказ от страна на община Девня и община Аксаково за участие в процедура за подбор на проектни предложения по мярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, подлагаме на обществено обсъждане наличието на интерес от страна на допустими бенефициенти  за кандидатстване по мярката.

Съгласно одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, освен общините на територията на МИГ  „Девня  - Аксаково“ са допустими и следните бенефициенти:
‐ Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
‐ Юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.

При липса на заявен интерес, средствата по бюджета на мярката ще бъдат насочени към мерки, по които има изразен интерес.
Прехвърлянето на средства между различните мерки ще се извърши чрез процедура за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Преди вземането на решение за изменение на Стратегията ще се осъществи ново публично обсъждане.

Коментари и предложения могат да бъдат представени до 09.08.2020г. на електронния адрес: mig_da@abv.bg