Новини

Публично обсъждане по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
Коментарите и предложенията по документацията могат да бъдат представени до 08.10.2020г. на електронния адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion
 
Проект на документи:
1. Обява
2. Условия за кандидатстване
2.1. Документи към условията за кандидатсване
3. Условия за изпълнение
3.1. Документи към условията за изпълнение