Новини

Публично обсъждане по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" - трети прием

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение във връзка със стартиране на трети прием по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково".

Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 15.10.2020г нa електронния адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion
 
Проект на документи:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи към условията за кандидатстване

4. Условия за изпълнение