Новини

Покана за участие в информационна среща за представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и указания посочени в писмо с изх. №99-00-945/23.09.2020 г. от Ръководителя на УО на ОП “Иновация и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., МИГ „Девня – Аксаково“ планира да проведе срещи/мероприятия за представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от СВОМР, както следва:
  • 19 октомври 2020 г. от 10.00 ч. – еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  Срещата/мероприятие ще се проведе в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня, бул. „Съединение“ №78.
  • 20 октомври 2020 г. от 10.00 ч. - еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  Срещата/мероприятие ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностното развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6;
  • 20 октомври 2020 г. от 14.00 ч. - еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  Срещата/мероприятие ще се проведе в Народно читалище „Антим I”,  гр. Игнатиево, община Аксаково.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационните срещи.