Новини

Покана за участие в информационна среща за представяне на мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 Януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Указания за прием  и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР /съгласно чл.37.(1) от ПМС 161/04.07.2016г., Ви уведомяваме, че през месец октомври СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ планира да проведе еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.  Срещите/мероприятие ще се проведат както следва:
  • 22 октомври 2020 г. от 10.00 ч. – еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  Срещата/мероприятие ще се проведе в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня, бул. „Съединение“ №78.
  • 23 октомври 2020 г. от 10.00 ч. - еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  Срещата/мероприятие ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностното развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6;
  • 23 октомври 2020 г. от 14.00 ч. - еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  Срещата/мероприятие ще се проведе в Народно читалище „Антим I”,  гр. Игнатиево, община Аксаково.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационните срещи.