Новини

Проведени са информационни срещи за представяне на мярка 1.1.2 "Подкрепа предприемачеството" от СВОМР на МИГ Девня - Аксаково"

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и указания посочени в писмо с изх. №99-00-945/23.09.2020 г. от Ръководителя на УО на ОП “Иновация и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., МИГ „Девня – Аксаково“ проведе срещи/мероприятия за представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от СВОМР.
Срещите бяха проведени в трите града на територията на МИГ Девня – Аксаково“ - в гр. Деня на 19.10.2020г., в гр. Аксаково на 20.10.2020г. и в гр. Игнатиево на 20.10.2020г. Представени бяха всички параметри на мярката, разписани в условията за кандидатсване по мярка 1.1.2 "Подкрепа на предприемачеството" от Стратегията за ВОМР. На срещите присъстваха 43 участници от територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.