Новини

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“

МИГ „МИГ Девня-Аксаково с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.123“ МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“.
Процедурата се изпълнява по Приоритетна oс 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.
Целта на настоящата процедура е решаването на проблемите на пазара на труда за тези младежи, за които ниското образование, а и свързаната с това липса на професионална квалификация и умения, са сред основните причини за невъзможността да намерят работа. Изпълнението на процедурата ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ .
Общият бюджет на процедурата е 315 406,81 лв.
Допустимите кандидати  по процедурата са: работодатели-микро, малки или средни предприятие, регистрирани на територията на МИГ.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
  2. Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;
  3. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице;
  4. Осигуряване на заетост на обучените по проекта лица от целевата група по ПК/КК, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване), след регистрация като безработно лице – задължителна дейност;
  5. Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна икономическа дейност и предприемачество;
  6. Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: .https://eumis2020.government.bg и https://migda.org
 
Краен срок за прием на проектни предложения:29.11.2020 г. 17.00 ч.
 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.