Новини

Проведени са информационни срещи за представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от СВОМР на МИГ Девня - Аксаково"

Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба № 1/22 Януари 2016 г. за прилагане на  подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Указания за прием  и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР /съгласно чл.37.(1) от ПМС 161/04.07.2016г., Ви уведомяваме, че през месец октомври СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ планира да проведе еднодневна среща/мероприятие на тема: „Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“. 
Срещите бяха проведени в трите града на територията на МИГ Девня – Аксаково“ - в гр. Деня на 22.10.2020г., в гр. Аксаково на 23.10.2020г. и в гр. Игнатиево на 23.10.2020г. Представени бяха всички параметри на мярката, разписани в условията за кандидатсване по 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за ВОМР. На срещите присъстваха 34 участници от територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.